Přírodní park Rohatiny

Přírodní park Rohatiny

Přírodní park Rohatiny

Rohatiny se nachází v okrese Plzeň-sever, přírodní park byl původně vyhlášen roku 1978 jako oblast klidu (vyhláškou ONV Plzeň-sever). Patří mezi menší přírodní parky Plzeňského kraje (1139,4 ha).

Zaujímá hluboké zalesněné údolí Kralovického a Lednického potoka západně od Kozojed a je ohraničen obcemi Dolní Hradiště, Kočín, Kopidlo, Lednice, Kozojedy a Borek. Jižní část ohraničuje řeka Střela.

Okrajové části parku nad údolími tvoří plošiny s ornou půdou. Podloží tvoří minerálně slabé proterozoické břidlice, fylit. Půda je jílovitohlinitá (druh), hnědozem (typ).

Při soutoku Kralovického a Lednického potoka, 3 km od Kozojed, se nachází přírodní památka Čertova hráz (1976), tento typický okrouhlík budovaný fylitovými horninami má rozlohu 1,58 ha.

mapa Přírodního parku Rohatiny z roku 2000 se nachází u Kralovického potoka

Mapa Přírodního parku Rohatiny z roku 2000 se nachází u Kralovického potoka

Nedaleko se nacházejí štoly a haldy po těžbě vitriolové břidlice. Štola Rohatiny I má dva vchody a je tvořena několika propojenými chodbami. Část štoly je zatopena vodou. Zimuje zde několik druhů netopýrů – netopýr velký (Myotis myotis), netopýr černý (Barbastella barbastellus), netopýr vodní, netopýr severní a netopýr ušatý.

Mezi společenstva, která se zde nacházejí, patří společenstvo slunných skal (na jižních svazích řeky Střely). Zde se vyskytuje především tařice skalní (Aurinia saxatilis), která roste na vápenatých a silikátových stanovištích, dále rozchodník ostrý (Sedum acre), rozchodník velký (Hylotelephium maximum), rozchodník skalní (Sedum reflexum) rozchodník bílý (Sedum album), dále kapraďorosty – osladič obecný (Polypodium vulgare), sleziník severní (Asplenium septentrionale), sleziník červený (Asplenium trichomanes) apod. Na výslunných stanovištích se vytvářejí jednoduchá společenstva složená zejména ze sukulentů a terofytů, které v letním období často odumírají.

Skály pod Dolním Hradištěm, řeka Střela a Kralovický potok

Skály pod Dolním Hradištěm, řeka Střela a Kralovický potok

Jsou zde zastoupeny i pohyblivé (sušší a acidofilní) sutě vznikající maloplošně pod skalními rozpady. Roste tu tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), roztroušeně dobromysl obecná (Origanum vulgare), světlík tuhý (Euphrasia stricta), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), hadinec (Echium vulgare) nebo pelyněk ladní (Artemisia absinthium). Ojediněle je zastoupena i skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca glauca), tomkou (Anthoxanthum) nebo smělkem (Koeleria).

V údolí Střely se vyskytují olše lepkavá (Alnus glutinosa), jilm, hluchavka skvrnitá, pitulník žlutý, devětsil lékařský, přeslička rolní, violka nebo sasanka hajní.
Z živočichů jmenujme např. užovku hladkou (Coronella austriaca) a obojkovou (Natrix natrix), zmiji obecnou (Vipera berus), ještěrku obecnou (Lacerta agilis), muflony a další.

Mohlo by se vám líbit...

Počet komentářů: 2

  1. 25.9.2016

    […] např. v PP Rohatiny nebo NPP […]

  2. 27.10.2016

    […] např. v Přírodním parku Rohatiny (Plzeň – […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *