Národní přírodní rezervace Karlštejn

Karlštejn

Hrad Karlštejn

Národní přírodní rezervace Karlštejn byla vyhlášena v roce 1955. Jméno chráněnému území dává hrad Karlštejn, který se v něm nachází. NPR se rozkládá nad levým břehem řeky Berounky, mezi Berounem, Vráží, Mořinou, Karlštejnem a Srbskem. Rezervace o rozloze 1 547 ha je součástí CHKO Český kras a EVL Karlštejn – Koda. Nadmořská výška území se pohybuje od 216 do 440 metrů.

Předmětem ochrany jsou geologické profily, sledovat můžeme odkryv vrstev od siluru po devon. Na území bylo nalezeno více než 100 jeskyní.

Výhled na Svatý Jan pod Skalou

Výhled na obec Svatý Jan pod Skalou

Významné jsou paleontologické lokality s mořskou faunou a zachovalé ekosystémy na vápencích. Ekosystémy NPR jsou velmi pestré, zahrnují dubohabřiny, bučiny, doubravy nebo skalní stepi. V dubohabřinách (pařeziny) roste jaterník podléška (Hepatica nobilis), lecha jarní (Lathyrus vernus) nebo prvosenka jarní (Primula veris). V doubravě (Lathyro versicoloris-Quercetum pubescentis) se vyskytuje dřín jarní (Cornus mas), dřišťál, hrachor chlumní, třemdava bílá (Dicthamnus albus) nebo sasanka lesní (Anemone sylvestris). Roste tu i rudohlávek jehlancový, orchidej vyskytující se v Čechách pouze v Českém krasu. Ve vlhčích doubravách se setkáte s mochnou bílou (Potentilla alba) nebo bukvicí lékařskou (Betonica officinalis).

Část území na vrchu Doutnáč byla ponechána přirozenému vývoji bez zásahu člověka.

V nelesních ekosystémech orientovaných na jih roste např. kavyl nebo bělozářka, na severních svazích nebo skalách roste pěchava vápnomilná (Sesleria coerulea), lomikámen vždyživý nebo penízek horský.

Bubovické vodopády, duben 2009

Bubovické vodopády, duben 2009

Rezervace je velmi bohatá i na mechorosty nebo houby (hřib královský, lanýž letní).

Z živočichů můžeme jmenovat čolka velkého, výra velkého, včelojeda nebo jestřába lesního. Štoly a jeskyně jsou zimovištěm mnoha druhů netopýrů. Z bezobratlých zde najdete plže vázané na vápence, brouka roháče velkého, síťokřídlého ploskoroha pestrého nebo pavouka stepníka rudého.

Procházku Národní přírodní rezervací Karlštejn můžeme spojit s výletem na hrad Karlštejn. Parkování je možné v Karlštejně, vede sem i cyklotrasa č. 8219, 0013 nebo Po stopách českých králů.

Dub Sedmi bratří

Dub Sedmi bratří

Doporučujeme výlet z Berouna po červené turistické značce (Cesta V. Náprstka) do Karlštejna. Navštívíme spoustu zajímavých míst. Ve Svatém Janu pod Skalou uvidíme travertinovou jeskyni sv. Ivana, před níž je léčivý pramen. Poté vystoupáme na vyhlídku s křížem, odkud je krásný výhled na Svatého Jana. Buď sejdeme zpět do obce a pokračujeme po červené TZ směr Karlštejn nebo se napojíme na NS Svatojánský okruh a přes lomy na vápenec a okolo jeskyně Arnika dojdeme na rozcestí Propadlé vody. Odtud pokračujeme po červené TZ (souběžně jde NS NPR Karlštejn) přes rozcestník Boubová na Bubovické vodopády. Ty jsou tvořené pěnovcem a abyste viděli vodopády s větším množstvím vody, je třeba, aby byl dostatek srážek. Ale i bez vody stojí vodopády za vidění. Osvěžit se můžeme u Královy studně. Pokračujeme do kopce, stále po červené TZ. Až začne cesta klesat, napojíme se na rozcestí na cestu s lepším povrchem. Tady můžeme uhnout doleva a jít se podívat k lomu Malá Amerika (po necelých 400 m se napojíme na žlutou TZ). Dolů z kopce dojdeme k dubu Sedmi bratří, největšímu stromu v Českém krasu. Od něj je to jen asi jeden kilometr k hradu Karlštejn nebo 2,6 km na nádraží.

Trasa z nádraží Beroun na nádraží v Karlštejně měří 13 km. Trasa přes lomy nad Sv. Janem a s odbočkou na Malou Ameriku má necelých 18 km, nastoupáte na ní téměř 850 m.

Rezervací prochází Naučná stezka NPR Karlštejn a Svatojánský okruh. Ve všech národních přírodních rezervacích je zákaz pohybu mimo značené cesty.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *