NPP Kocelovické pastviny

Kocelovické pastviny, 19.8.2018

Národní přírodní památka Kocelovické pastviny se nachází v Blatenské pahorkatině, necelý kilometr severně od obce Kocelovice v okrese Strakonice. Ochranu území získalo už v roce 1985 a stalo se přírodní rezervací, v roce 2018 proběhla změna na národní přírodní památku.

Chráněné je území o rozloze 2,15 ha, nadmořská výška se pohybuje mezi 482 a 485 metry.

Předmětem ochrany je podmáčená louka s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. Na bývalé obecní pastvině se střídají střídavě vlhké louky se smilkovými trávníky, územím protéká i potůček obklopený olšinou.

Hořeček drsný Sturmův, Kocelovické pastviny 19.8.2018

Nejvýznamnějším druhem je zde hořeček drsný Šturmův (Gentianella obtusifolia subs. sturmiana), který patří mezi kriticky ohrožené taxony české květeny a na Kocelovických pastvinách je jeho nejpočetnější populace. Ve stejnou dobu jako hořeček tu kvete i hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), tolije bahenní (Parnassia palustris), čertkus luční (Succisa pratensis) nebo srpice barvířská (Serratula tinctoria).

Na jaře louku rozsvítí nejdříve růžové květy rudohlávku kukačky (Anacamptis morio), pak žluté květy upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) a růžový prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a později i modrofialový kosatec sibiřský (Iris sibirica).

Z živočichů tu můžeme potkat ropuchu obecnou (Bufo bufo), rosničku zelenou (Hyla arborea), různé druhy motýlů a dalšího hmyzu. Možná uslyšíme (uvidíme) i koroptev polní (Perdix perdix) nebo křepelku polní (Coturnix coturnix). Z okolí sem občas zabloudí zajíc, králík nebo srnec.

Území je mozaikovitě sečeno za účelem udržení biodiverzity a omezování zarůstání nevhodnou vegetací.

NPP se překrývá s EVL Kocelovické pastviny.

Po hranici NPP  prochází silnička z Kocelovic do Hornosína.

AOPK (2018). Správa CHKO Český les: Plán péče o NPP Kocelovické pastviny na období: 2018-2025 [online] [cit. 2018-08-28]. Dostupné z: http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=1380

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *