Naučná stezka Medník

Pikovická jehla

Skalní útvar Pikovická jehla (komín)

Naučná stezka Medník se nachází asi 20 km jihovýchodně od Prahy. Jméno trasy je odvozeno od kopce Medník (417 m n.m.), po jehož svazích prochází. Stezka vznikla v roce 1965 jako úplně první naučná stezka v Československu. V roce 2009 byla zrekonstruována, částečně vede po nové trase.

Stezka je dlouhá asi 5 kilometrů a je téměř okružní. Začíná u vlakové stanice Petrov u Prahy. Na 14 zastaveních nás stezka seznámí s vodáctvím, trampy, ale také s přírodou v okolí řeky Sázavy a na Medníku. Všechny naučné tabule jsou doplněné mapkou trasy, fotkami či obrázky a také zajímavými citáty o přírodě.

Úvodní tabule nás seznámí se stezkou, její historií, rekonstrukcí a jejími tvůrci. Zastavení Vodáctví a vodní turistika v blízkosti lávky přes Sázavu už je k dispozici i těm, kteří přijeli autem a nechce se jim přecházet řeku. Informuje o historii vodáctví, vodáckých pravidlech a nabízí slovníček vodáckých pojmů.

Pokračujeme dál podél řeky a dojdeme k panelu Řeka Sázava, který nás informuje o krajinotvorné funkci řeky nebo o plavení dřeva. Na tabuli jsou vyobrazené dvě rostliny typické pro skalní útvary – netřesk výběžkatý a tařice skalní (Aurinia saxatilis).

S invazivními druhy a ochranou před jejich šířením nás seznámí čtvrtá cedule. Rozhlédněte se okolo sebe, zda neobjevíte nějakou invazivní rostlinu, např. netýkavku žláznatou (Impatiens glandulifera), bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) nebo křídlatku.

Další zastavení s názvem Posázavský Pacifik nás informuje o trati vybudované nad řekou Sázavou, o zajímavostech v jejím okolí a také o zastávce Petrov u Prahy.

Chaty na skalách nad Sázavou, 17.4.2014

Chaty na skalách nad Sázavou, 17.4.2014

Od 5. až k 8. Tabuli naučné stezky Medník se pohybujeme po pěšině nad řekou Sázavou. Náš pohled upoutají skalní útvary, např. Pikovická jehla (komín) a chaty umístěné u řeky nebo vysoko na skalách.

Zastávka s číslem 6 popisuje suťové lesy na svazích Medníku. Mezi kameny roste kopytník evropský (Asarum europaeum), kapradina osladič obecný (Polypodium vulgare) nebo vzácnější jehličnan tis červený (Taxus baccata). Pokud stezku navštívíte na jaře, všimněte si, že až vyšplháte na Medník, bude tam tepleji – nejen pro to, že jste se zahřáli do kopce, ale i z toho důvodu, že podél řeky jdete v místech, kam sluníčko moc nezasvítí. I proto na svazích na levém břehu řeky kvetou rostliny později než jinde v okolí.

Další zastavení Studánky a prameny dává informaci o vodních zdrojích podél Sázavy, o podzemní vodě, typech pramenů a organismech, které tu žijí.

Prameništní potůček je 8. zastavením. Informuje o bioindikátorech čistoty vody, o zdejším potůčku, ale i bezobratlých živočiších, kteří zde žijí. V okolí roste podbílek šupinatý (Lathraea squamaria), udatna lesní (Aruncus vulgaris) nebo netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere). Významný je výskyt obojživelníka mloka skvrnitého (Salamandra salamandra). U této zastávky měníme směr a vydáme se vpravo do kopce. Pozor, značení není úplně ideální.

Zastavení Les nejen pro dřevo popisuje vliv člověka na ekosystém lesa.

Bučina v NPP Medník, nerovnosti v terému jsou pozůstatkem po těžbě zlata; 17.4.2015

Bučina v NPP Medník, nerovnosti v terénu jsou pozůstatkem po těžbě zlata; 17.4.2015

Že je strom takovým malým ekosystémem zjistíte po přečtení 10. tabule naučné stezky. Žije v něm a na něm spousta zajímavých organismů – plodnice chorošů na povrchu kmene, uvnitř mravenci, brouk páchník hnědý, hnízdí zde ptáci.

11. tabule má název Kandík psí zub. To je bylina, která v ČR nikde jinde než v NPP Medník na stejnojmenném kopci neroste. Informace o kandíku najdete zde.

Geologie a těžba zlata jsou popisované na 12. tabuli. Místa těžby jsou vyznačená v mapě, je popsaná historie těžby. Zastavení se nachází u zarostlejšího vyhlídkového místa, na protějším svahu by se měla nacházet vyhlídka  Třeštibok. U zastřešeného posezení si můžete odpočinout a posvačit.

Další zastávka je u tabule s názvem Ekosystém květnatých bučin. Informuje nás o rostlinách a živočiších typických pro květnaté bučiny. Okolo rostou buky (Fagus sylvatica), kvetou jaterníky, hrachor jarní, lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) nebo sasanky.

Dále cesta klesá k poslednímu zastavení. To nás seznámí s historií trampingu, trampskými osadami, osobnostmi trampingu a také s Posázavskou stezkou.

Od posledního zastavení sestoupáme téměř k Sázavě a pokračujeme zpět k pikovickému mostu.

Pěší turisté se na Naučnou stezku Medník mohou napojit z červené TZ vedoucí z Davle (3 km), nebo ze zelené TZ vedoucí z Hradištka (2 km).

Automobil můžete zaparkovat v Pikovicích u Sázavy, kde je parkoviště (sezónně placené). Cyklisté mají na naučnou stezku i na Medník horší přístup vzhledem k velkému převýšení na trase a také přítomnosti kamenů a schodů podél Sázavy.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *